Propozice Bílého kamene

Akce Bílý kámen® se koná vždy na státní svátek 1. května.

 • Účastníci se zavazují dodržovat ustanovení těchto propozic, pravidla silničního provozu, pokyny pořadatelů i kontrolních orgánů. Akce se zúčastňují na vlastní nebezpečí a náklady.
 • Vstup do vojenského újezdu je povolen pouze s platným průkazem totožnosti, a to v den konání akce v době od 7 do 16 hod v povolených místech vstupu. Účastníci jsou povinni vojenský újezd opustit nejpozději do 16 hod.
 • Na vstupních stanovištích obdrží účastníci k zakoupeným propozicím kontrolní identifikační pásek, který je potřeba nosit viditelně.
 • Účastnický poplatek je 100 Kč. Děti do 10 let mají vstup zdarma. Děti do 15 let se mohou po vojenském újezdu pohybovat pouze v doprovodu dospělé osoby.
 • Ke zvýšení bezpečnosti je nutnou podmínkou cyklistů a koloběžkářů na území vojenského újezdu užívání ochranné přilby.
 • Po vojenském újezdu je přísně zakázáno pohybovat se mimo povolené trasy, které jsou vyznačeny v mapě akce a v terénu orientačními směrovkami a tabulemi.
 • V celém vojenském újezdu je vydán zákaz rozdělávání ohně, táboření a v lese i zákaz kouření. Fotografování a pořizování videozáznamů vojenských objektů je nařízením přednosty Vojenského újezdu Libavá zakázáno.
 • Účastníci jsou povinni na celém území vojenského újezdu prokázat svou totožnost vojenským orgánům, orgánům Vojenské policie, Policie ČR i lesní stráže Vojenských lesů.
 • V rámci akce je zakázáno používat jakákoliv motorová vozidla, s výjimkou označených vozidel pořadatelů. Pořadatelé jsou označeni jmenovkami a mají výstražné vesty, vstupní stanoviště tabulemi s nápisem „Bílý kámen“.
 • Přestupky spáchané na území vojenského újezdu budou řešeny podle platných zákonů ČR.
 • Na území vojenského újezdu nezanechávejte žádné odpadky, k přírodě se chovejte ohleduplně. Ve vojenském újezdu jsme jen jako hosté a pravidelné opakování této akce je podmíněno dodržováním výše uvedených zásad – prosíme pamatujte na to!